SINATU EUSKADIN EGITEN DEN ARMA EKOIZPENAREKIN ETA SALEROSKETAREKIN AMAITZEKO / Firma para poner fin a la producción y comercio de armas desde Euskadi

diciembre 8, 2019

yCVzeh9cgNddd7HTbH9GaNpb7rjU9JP_ZNoSl4FE3Tr83Vv2RqH3tPQrl3WqKHeoodcqiDwLbmAUSZZwYvCbInfpmGMUFSivmhxDCKdVc3aHn2MF8Z2Zx-MARHPm=w934

EUSKADIN EGITEN DEN ARMA EKOIZPENAREKIN ETA SALEROSKETAREKIN AMAITZEA

Eusko Jaurlaritzaren “ Arma merkataritza eta esportazioa Euskadin” izeneko txostenaren balorazioa

EUSKADITIK ARMAK EKOIZTEN ETA SALEROSTEN AMAITZEKO URRATSEZ URRATS

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK, 2019ko Azaroa

Behean sinatzen dugun taldeok Globernance-k Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiarentzat egindako “Arma merkataritza eta esportazioa Euskadin. EAEko erakundeen eginkizuna gardentasuna hobetzeko, esportazioak kontrolatzeko eta aplikatu behar den esparru juridikoa betetzeko” izena duen txostenaren aurrean gure adostasunik eza eta eszeptizismoa adierazi behar dugu.
Aipatutako txostenari egindako kritika nagusiak honako bi hauek dira: a) Txosten honen aztertze eremuaren mugarriztatzeak euskal administrazioen beste ekintza-eremu batzuk estaltzen ditu eta armagintzaren kontrolaren arlo honetan agertzen duen pasibotasuna eta jarduera falta zuritzen ditu; b) Armagintzako euskal enpresek etika kode bat sinatzearen truke eragingarri ekonomiko eta fiskalak jasotzea kontrako eragina duen proposamena da.
Jakin badakigu Nazio Batuen zein EBren zigor sistemetan eragiteko aukera gutxi daudela, hala nola estatuko marko juridikoan zein Ministerioarteko Batzordean ere, eta euskal administrazioek itsas garraioan eta portuetan, kanpo merkataritzan zein arma eta esplosiboen ekoizteko eta salerosteko erregimenean konpetentziarik ez dutela, hala ere gure agintariek gehiago egin ahal dutela uste dugu.
Europa Batasunaren, Estatuen eta EEAAen arteko konpetentzi banaketaren konplexutasuna ezin da aitzakitzat hartu beste gobernu mailetara erantzukizunak bideratzeko. Beste eskumen propio zein konpartituak, kanpo ekintza eta garapenerako kooperazioa, industri politika, ekonomiaren ordenazio orokorra… kasu, eta beste arau erregulatzaile batzuk erabiliz (1/2007 Lankidetza Legea; 14/2007 Legea edo Justizia eta Elkartasunaren Gutuna) Eusko Jaurlaritzak arma enpresekin elkar lanik ez izateko azpimarratzen dutenak, Euskaditik arma ekoizpena, finanziazioa eta salerostea murrizteko edota ezabatzeko neurriak, mugak eta pizgarriak ezartzeko aukera nahikoa dago.
Txostena, bere aurkezpenan, Euskadin Garapenerako Politiken Koherentziarako erreferentzi Markoa (2016)ren barruan, Programa –Euskadi 2020- eta Garapen Lankidetzarako IV Plan Gidatzaile (2018-2021)ren barruan kokatu zen. Baina txostenak ez du dokumentu hauek aipatzen, ezta politiken koherentzien arloan euskal administrazioek onartu dituzten helburuak zein hartu dituzten konpromezuak ere. Arma ekoizpena eta esportazioa kontrolatzeko euskal administrazioen zeregina dirulaguntzen edota murrizketa fiskalen erregimen bat eskaintzea, armagintzako euskal enpresek haien Gizarte Erantzunkizun Korporatiboaren barruan autoebaluatzeko “Jokabide Kode bat” sartzearen truke proposamena proposamen mugatua da, oso, eta etika gutxikoa. Harritu baino harrituago gaude txostenean egiten den sasi-gonbidapenarekin, izan ere “garbi hiltzea” ahalbidetzen baita jokabide onaren ordainez. Borondatezkotasun erretorikoaren eskemak baztertu behar dira, eta eskumen zein arauen joko esparrua egon badagoela azpimarratu behar da, honen bidez gure administrazioetatik Euskadin egiten den arma ekoizpena eta salerosketarekin amaitzeko politikak artikulatzeko.
Sinatzen dugun taldeok kontrola egiteko bide nagusi bezala erosketa publikoaren arautze klausulen eta dirulaguntzen alde egiten dugu. Zehazki honako hauek proposatzen dira: enpresak nazioartean zabaltzeko laguntzak eta merkataritza laguntzak ukatzea, baita euskal administrazioek bultzatutako beste herri baterako merkatal delegaritzetan parte hartzea ere; erosketa publikoaren lehiaketetan enpresa hauek baztertea; arma ekoizpen eta merkataritzari dagokionez indarrean dagoen legeria betetzeko maximoen plan bat ezartzea; Eusko Jaurlaritzaren jokaera proaktiboa gobernuen arteko espazioetan, armagintzaren kontrola eta murrizketaren alde… Eta neurririk garrantzitsuena, administrazioek ematen dituzten pizgarri eta laguntza guztiak euskal armagintzaren jarduera produktiboa industria zibil bihurtzeko bideratu behar dira.
Azkenik txostenak giza eskubideen eta Giza Zuzenbidearen Behatoki publiko bat sortzea proposatzen du. Honek aipatutako esparru-kodea betetzen den ala ez kontrolatuko luke.
Urteak dira sinatzen dugun erakundeok Enpresen eta Giza Eskubideen Behatokia edota Euskal Zentro bat eskatzen dugula. Honetan ikerketa, kontu emateko eskaera, euskal enpresen eskubide urraketen harrera eta tramitazioa egingo litzateke, eta zigortzeko ahalmena eduki beharko luke ere.
Laburbilduz, gizarteari eta enpresa munduari zabaldu behar zaie eztabaida, euskal enpresen arma ekoizpena eta salerosketa kontrolatzeko eta iraungitzeko, jarduera zibiletarako transizioa errazteko, eta gure administrazioen egungo koherentzi faltarekin amaitzeko. Azken finean, txosten hau baliogarria den ala ez eztabaidatzea ez doa inora, badaukagulako 14/2007 Euskal Legea, Abenduaren 28koa, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasun Gutuna hain zuzen, zeinak bere 3.3. artikuluan adierazten duena:
“Enpresentzako babesa eta laguntzarako politiketan, Eusko Jaurlaritza ez da inolaz ere elkarlanean arituko armen ekoizpena, merkaturatzea edo finanziazioa egiten duten pertsona fisiko zein juridikoekin”

Arazoa da nola jo giza eskubideen defentsaren muinera, gure ordenamendu juridiko propioaren Lege honi baliozkotasuna emanez. Antolatuta dagoen gizarte zibiletik Legea betetzea eskatzen dugu, edo bestela esanda, Eusko Jaurlaritzak eta administrazio publikoek sistematikoki agindu hauek bete barik utz ez ditzaten, dirulaguntzak eta kenkari fiskalak eskainiz armagintzako sektoreari bere hazkunderako. Borondate politikoa egonez gero Euskadin egiten den arma ekoizpenarekin eta salerosketarekin amaitzeko oinarriak jarri ahal dira.

SINATU/FIRMA: PONER FIN A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ARMAS DESDE EUSKADI

2fNpIw9Kg1mi_-WdQNaDWroRlya0_6A9QvHmpbHFyZi-KWTvLvTc9IHGnBZKBwzFgQud2pnnaAiXv6CjyLSw8GZbMA-DLvZAUCAzy8wBVMoobhx-UAZOHqmaCBZ9=w1856
PONER FIN A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ARMAS DESDE EUSKADI 
Con respecto al informe “COMERCIO y EXPORTACIÓN de ARMAS en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable”,
de la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco

Aquí el mencionado Informe: https://bideoak2.euskadi.eus/2019/11/18/news_58411/Dictamen_cas.pdf
___________________________________________

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK y los colectivos abajo firmantes mostramos nuestra disconformidad y escepticismo ante el informe elaborado por Globernance para la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco “Comercio y exportación de armas en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable”.

Dos son nuestras principales críticas al mencionado informe: a) La delimitación del ámbito de estudio de este informe invisibiliza otros campos de acción de las administraciones vascas y justifica su pasividad e inactividad en este ámbito del control de la actividad armamentística; b) La incentivación económica y fiscal a cambio de la firma de un código ético por parte de las empresas armamentísticas vascas es una propuesta contraproducente.

Conocedoras de las pocas posibilidades de influir en los sistemas de sanciones de Naciones Unidas y la UE, y en el marco jurídico estatal y en la Junta Interministerial, y sabedoras de la falta de competencia en materia de transporte marítimo y puertos, y comercio exterior y régimen de producción y comercio de armas y explosivos por parte de las administraciones vascas, las entidades firmantes entendemos que nuestras autoridades pueden y deben hacer bastante más.

La complejidad del reparto competencial entre la Unión Europea, Estados y CCAA no puede servir de excusa para derivar responsabilidades a los otros niveles gubernamentales. Desde otras competencias propias y/o compartidas, como la acción exterior y cooperación al desarrollo, la política industrial, la ordenación general de la economía… y otras normas regulatorias vascas (Ley de Cooperación 1/2007; Ley 14/2007 o Carta de Justicia y Solidaridad) que subrayan la no colaboración del Gobierno Vasco con las empresas armamentísticas, existe suficiente margen para que se puedan establecer medidas, limitaciones e incentivos dirigidos a reducir y/o extinguir la producción, financiación y comercio de armas desde Euskadi.

El informe que, en su presentación, se encuadró dentro del Marco de referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco (2016), Programa –Euskadi 2020- y el IV Plan Director de la Cooperación para el Desarrollo (2018-2021) no hace mención explícita a ninguno de esos documentos, ni a los objetivos o compromisos adquiridos por las administraciones vascas en el ámbito de la coherencia de políticas. Supeditar la actuación de las administraciones vascas para controlar la producción y exportación de armas a un régimen de “subvenciones o deducciones de carácter fiscal a cambio de las que las empresas armamentísticas vascas incorporen en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa, un “Código de Conducta Marco” autoevaluativo es una propuesta de acción muy limitada y poco ética. No deja de sorprendernos la invitación latente de este informe a poder seguir “matando limpio” a cambio de buena conducta.

Hay que abandonar los esquemas de voluntariedad retórica, e insistir en que hay campo de actuación competencial y regulatorio para articular políticas desde nuestras administraciones para ir terminando progresivamente con la producción y exportación de armas desde Euskadi.

Los colectivos y personas firmantes abogamos por las cláusulas de regulación de compra pública y subvenciones como las vías fundamentales para este control. En concreto se propone: impedir el acceso a ayudas y subvenciones de internacionalización empresarial y ayudas al comercio, y a las delegaciones comerciales a terceros países promovidas por las administraciones vascas; la exclusión de estas empresas de los concursos de compra pública; establecer un plan de máximos para el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de producción y comercio de armas; la actuación proactiva del Gobierno Vasco en los espacios intergubernamentales que promueva la limitación y control de la industria armamentística… Y la medida más importante, que todos los incentivos y ayudas que se otorguen desde las administraciones, tienen que estar orientadas a la reconversión de la actividad productiva de la industria militar vasca en industria civil.

Finalmente, el informe propone la creación de un Observatorio de carácter público de los derechos humanos y el Derecho Humanitario que controle el efectivo cumplimiento del citado Código Marco.
Desde hace varios años, las organizaciones firmantes venimos proponiendo un Observatorio o Centro vasco de Empresas y Derechos Humanos dedicado a la investigación, exigencia de rendición de cuentas, recepción y trámite de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas vascas, que incluso tuviera capacidad sancionadora.

En resumen, es necesario abrir el debate a la sociedad y al mundo empresarial para buscar posicionamientos comunes que nos permitan avanzar en el control y la extinción de la producción y comercio de armas por parte de las empresas vascas, facilitar su transición hacia actividades civiles, y acabar con las actuales incoherencias de políticas de nuestras administraciones.

En definitiva, no se trata de discutir la validez o no de este informe, cuando ya tenemos la Ley Vasca 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, que en su artículo 3.3 indica: “En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”

La cuestión es como ir al núcleo de la defensa de los Derechos Humanos, otorgando validez a esta Ley de nuestro propio ordenamiento jurídico. Desde la sociedad civil organizada, simplemente exigimos el cumplimiento de la Ley, o lo que es lo mismo, que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas no incumplan sistemáticamente estos preceptos, otorgando subvenciones, ayudas y deducciones fiscales al sector armamentístico para su crecimiento. Con voluntad política se puede poner las bases para poner fin a la producción y comercio de armas desde Euskadi.

Documento base en el que sustentamos este comunicado:
https://drive.google.com/open?id=1YEl8if4SnGF05M0Vu6H3wvz1v1-3BX3B

EMAN ZURE SINADURA: La guerra empieza aquí: contra el transporte de armamento saudí a la guerra de Yemen desde puertos españoles

diciembre 3, 2019

SINATU / FIRMA: Eman zure sinadura Espainiako portuetatik Saudi Arabiako armamentua garraiatzearen aurka / Firma contra el transporte de armamento saudí desde puertos españoles

bahri

El puerto de Sagunto podría ser escala para del buque saudí “Bahri Abha” el próximo martes 10 de diciembre con armas con destino a la guerra de Yemen

A través de algunos medios de comunicación y de expertos en comercio de armas hemos conocido que el buque de carga Bahri Abha de la naviera estatal saudí hará escala en el puerto de Sagunto el próximo de 10 de diciembre, de vuelta a su base en Arabia Saudí desde diferentes puertos de EEUU, el principal proveedor armamentístico saudí. Todo parece indicar que el Bahri Abha transporta armamento que podría ser empleado en la guerra que este país libra en Yemen desde hace cuatro años infligiendo un indecible sufrimiento a su población civil, como vienen constatando reiteradamente las principales agencias humanitarias y organizaciones de DDHH internacionales.

La guerra que libran en Yemen Arabia Saudí, en coalición con otros países del Golfo (con armamento de EEUU principalmente, pero también de países europeos como Francia y España) y las milicias hutíes apoyadas por Irán, ha causado una tragedia de enormes dimensiones: casi 7.000 civiles muertos, más de 10.000 personas heridas, más de 2 millones de personas que han perdido sus hogares, 22 de los casi 30 millones de habitante del país en necesidad de ayuda humanitaria y casi 400.000 menores de edad sufriendo malnutrición. La principal responsabilidad de esta situación recae en las acciones militares de Arabia Saudí.

Una catástrofe humana solamente superada por los casi 9 años de guerra y represión en Siria, donde el régimen de Bashar Al-Asad, con el apoyo de Rusia y de Irán, es el responsable máximo de los alrededor de medio millón de muertos, las decenas de miles de presos y torturados, a destrucción de ciudades e infraestructuras civiles, y de los 11 millones de personas, más del 50% de la población siria, desplazada de sus hogares o de su país.

La visita del Bahri Abha, en concreto, hace visible el circuito de la guerra. En el caso del Yemen, se ve con claridad que la guerra “empieza” aquí, con las fabricación de las armas en factorías europeas y estadounidenses, y sigue su camino en las bodegas de buques como ése, pasando por puertos como el de Sagunto, Santander o Génova hasta llegar a Arabia Saudí, dónde son preparadas para emplearse en ataques sobre Yemen.

Esta aparente libertad de movimientos con que se desplaza el armamento por el mundo contrasta inquietantemente con la terrible situación de las decenas de millones de personas refugiadas, en su mayoría a causa de las guerras donde se emplea ese armamento, personas que buscan protección y se encuentran con vallas, cuchillas y muerte en el mar, y leyes racistas.

Por todo ello las PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBIMOS ESTA DECLARACIÓN DEMANDAMOS lo siguiente:

1. Que los responsables políticos competentes y las autoridades portuarias no permitan la entrada del buque saudí Bahri Abha al puerto de Sagunto ni ningún otro puerto español.

2. Que el gobierno autonómico y los gobiernos municipales se posicionen públicamente con claridad en contra del uso de estas infraestructuras civiles para el transporte de material armamentístico.

3. Que los trabajadores encargados de la asistencia y la carga y descarga de buques que transporten armamento ejerzan la objeción de conciencia por la paz negándose a realizar dichas tareas para no ser colaboradores de los preparativos de la guerra, siguiendo el ejemplo del bombero Ignacio Robles en el puerto de Bilbao en un caso similar, o la huelga de los estibadores del puerto de Génova.

4. Que se suspenda inmediatamente el comercio de armas español hacia países implicados en guerras, como Arabia Saudí (como ya han hecho Reino Unido, Noruega, Finlandia, Francia y Alemania).

5. En segundo término, exigir el progresivo desmantelamiento y reconversión de la industria de la guerra. Es un falso dilema que tengamos que elegir entre puestos de trabajo aquí y muertos y refugiados en Yemen y otros lugares.

En València, a 28 de noviembre de 2019

Es el modelo militar de defensa el que en última instancia reproduce los conflictos bélicos en el mundo. Es necesario cambiar el paradigma de la defensa y pasar de la seguridad entendida militarmente, que nos conduce una y otra vez a la guerra y la violencia, a la ‘seguridad humana’ según la define la ONU, que pone en el centro la defensa de los derechos de las personas y la naturaleza. Los ejércitos y la estructura militar son una amenaza más a esos derechos y deben empezar a ser desmantelados. Es preciso construir una cultura de paz basada en la cooperación, la justicia y la noviolencia, y no en la disuasión y la fuerza militar.


EUSKO JAURLARITZAK, DIRU-SARRERAK GORA, ALKARTASUNA BEHERA: Recortes en la participación social en la cooperación al desarrollo del Gobierno Vasco

marzo 27, 2019

Gernikatik Mundurak, Elkartasuna Eraldatuz, lankidetza kritikoaren aldeko plataformaren kide bezala, bat egiten du Plataforma honek egin duen azterketarekin. Zoritxarrez, Eusko Jaurlaritzako arduradunek ez dute behar den beste balorean jartzen, gizarte eragileok garapenerako lankidetzan egiten dugun lana…

Gobierno vasco recaudación solidaridad LABUR

 

Gernikatik Mundura, como miembro de Elkartasuna Eraldatuz, Plataforma por una cooperación crítica, comparte este análisis sobre los recortes de la participación social que el Gobierno Vasco quiere aplicar en un futuro próximo.

Este es el texto difundido:

«Precisamente el año en el que las instituciones públicas en Euskadi se vanaglorian de haber conseguido el récord histórico en la recaudación de impuestos, el Gobierno Vasco reduce en 5,3 millones las convocatorias de cooperación internacional para agentes sociales respecto al año anterior. De este modo, mientras el ejecutivo de Gasteiz enfatiza su apuesta por la marca Basque Country, esto es, por la proyección exterior de empresas, inversiones, cultura y valores bajo un relato de auzolan y de centralidad de las personas, en torno a una veintena de procesos de solidaridad con otros pueblos se verán truncados por una manifiesta falta de voluntad política.

Y hablamos en estos términos porque estimamos que la razón de este anuncio es política, no meramente técnica. El Gobierno vasco podrá argumentar que estamos en prórroga presupuestaria y que el presupuesto anual de cooperación se mantiene, pero que los compromisos de años anteriores reducen los fondos para 2019; se nos dirá que es legítimo reducir las convocatorias sociales a la vez que se refuerza su línea de cooperación directa, mejora y cambia sede, y aumenta en 19 plazas su personal; finalmente, nos recomendará realizar un análisis comparativo respecto a otros territorios del Estado español, con un proceso más agresivo de desmantelamiento de la política pública de cooperación –aunque por supuesto con una renta mucho menor–. Se trata, en nuestra opinión, de justificaciones insuficientes para explicar lo ya dicho: en el momento de mayor recaudación, el Gobierno Vasco no es capaz de al menos sostener el volumen de las convocatorias para el presente año, ya recortadas además en ejercicios presupuestarios previos.

Entendemos en este sentido que no se trata de una medida puntual, sino que se suma a un proceso en el que subyace un cambio de modelo de la cooperación vasca, donde las organizaciones sociales tengamos un papel menos relevante. En esta lógica se entienden los draconianos recortes de 2013 –de los que aún nos estamos recuperando–, la irrelevancia a la que se ha conducido al Consejo Vasco de Cooperación –que en la actualidad dista mucho de ser el espacio de reflexión del conjunto del sector–, así como las propuestas de fortalecimiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, vía aumento exponencial del personal y de los proyectos propios.

Desde Elkartasuna Eraldatuz, no obstante, no tenemos miedo alguno a abrir el melón del debate sobre el modelo vasco de cooperación. Siempre hemos tenido una mirada crítica sobre ciertas dinámicas de nuestra cooperación, y hemos insistido en la necesidad de un mayor compromiso político, de una perspectiva más amplia a la hora de enfrentar los grandes retos globales, así como de fortalecer la participación activa de los movimientos sociales. Pero dicho debate precisa de ciertas condiciones: en primer lugar, la existencia de un debate real, abierto, transparente y basado en la confianza, cosa que en estos momentos no se promueve; en segundo término, el sostenimiento de un modelo de alianza público-social para la cooperación vasca –seña de identidad desde su creación–, que por supuesto no invalida el fortalecimiento de la política propia del Gobierno, pero que también se sostiene sobre una fuerte base de implicación de ONGD y movimientos sociales; tercero y último, y en esta lógica, el cuidado y fortalecimiento del sector también debería ser una apuesta política, y medidas como la reducción de la convocatoria en 5,3 millones no producen más que inestabilidad, incertidumbre, desconfianza y cercenamiento de procesos en marcha.»

Gonzalo Fernández, Miren Saiz, Ivana Belén Ruiz, Jokin Alberdi, Jesús González, Marta Senz, Javier Herrán, Sarai Martín, Eneko Viñuela, en nombre de la Plataforma Elkartasuna Eraldatuz en favor de una cooperación emancipadora


ELKARTASUNA «BAKEA eta DUINTASUNA» ELKARTEAREKIN: Comunicado de solidaridad con «Paz con Dignidad» tras los ataques de varios medios de comunicación

diciembre 16, 2018

Elkartasuna-Eraldatuz1-2

Lankidetza eraldatzaile baten aldeko “Elkartasuna Eraldatuz” Euskal Plataformak, bere elkartasuna adierazi nahi du Bakea eta Duintasuna Elkartearekin azken egunetan El Mundo egunkaritik jaso dituen erasoak direla eta. Eragile sozial batzuen aldeko mesede-tratuak daudela baieztatzeak, batetik, zehaztasun informatibo eskasa erakusten du, eta bestetik, nazioarteko lankidetzaren prozeduren ezagutza eza frogatzen du.

Era berean, nazioarteko elkartasunaren alde, herrien eta herri-mugimenduen topaketaren alde eta gaurko sistemaren salaketan dihardugun eragileen kontrako eraso bat da ere.

Garai zailak bizi ditugu, non errelato atzerakoiak aurrera jarraitzen duten, eta hor kokatzen dira ustezko albiste hauek. Atzo ekonomia solidarioa izan zen, gaur lankidetza eraldatzailea. Honelako erasoek, gehiengo sozialaren alde eman beharreko aldaketa sozial sakona lortzeko gure ahaleginak indartzen dute. Gutariko bat ukitzen badute, guztioi ukitzen gaituzte. Ez dira pasatuko!

Elkartasuna Eraldatuz Plataforma 2018/12/12

Elkartasuna Eraldatuz elkarte hauek osatzen dute: Bizilur, EHNE Bizkaia, Euskadi Cuba, Gernika Gogoratuz, Gernikatik Mundura, Lumaltik Herriak, Mugarik Gabe, Mundubat, Bake eta Duintasuna y VSF – Justicia Alimentaria Global.

Elkartasuna-Eraldatuz1

Tras las acusaciones desde varios medios de comunicación sobre la gestión de los fondos desde Ayuntamiento de Madrid, destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo, la Plataforma vasca Elkartasuna Eraldatuzel muestra su solidaridad con la publicación de este comunicado:

La Plataforma vasca Elkartasuna Eraldatuz en favor de una cooperación transformadora quiere mostrar su solidaridad con Paz con Dignidad tras los ataques recibidos en los últimos días desde el periódico El Mundo. La insinuación de que existe una red clientelar en favor de ciertas organizaciones sociales no solo demuestra el escaso rigor informativo y el nulo conocimiento de los procedimientos del desempeño de la cooperación internacional.

También lo entendemos como un ataque a todas las organizaciones -dentro de las cuales nos incluimos- que apuestan decididamente por la solidaridad internacional, por el encuentro entre pueblos y movimientos sociales, así como por la denuncia del sistema vigente.

Vivimos tiempos difíciles donde los relatos reaccionarios avanzan, y es ahí donde se enmarcan estas supuestas noticias. Ayer fue la economía solidaria, hoy es la cooperación transformadora. Ataques como este no hacen sino reforzar nuestro empeño en favor de un cambio social profundo en favor de las mayorías sociales. Si tocan a una, nos tocan a todas. No pasarán.


“El discurso bélico retroalimenta las estructuras patriarcales y pone los recursos materiales y humanos al servicio de la guerra” NORA MIRALLES (Centro Delás, Barcelona) Abenduak 17, VI JARDUNALDIAK ANTIMILITARISMOA ETA MEMORIA HISTORIKOA

diciembre 10, 2018

Nora Miralles

Antimilitarismo eta Memoria Historikoari buruzko Gernikako VI. Jardunaldiak egingo dira ASTRAN. XXI. mendeko bakearen agendaren inguruko azterketa eta eztabaidarako hausnarketa-eremu bat ireki nahi izan dugu, dimentsio global eta tokiko dimentsio batetik. Bakearen eta gatazken azterketak eta kultura artekotasun eta garapenaren inguruko kooperazio azterketak dira deialdia egin duten elkarteek jorratzen dituzten gai nagusiak; Gernika Gogoratuz, Gernikatik Mundura eta Ideasur.

Aurten, Giza Eskubideen Adierazpen Adierazpen Unibertsalaren 70. urteurrenaren baitan, aukeratutako gaien artean, aztertu egingo dugu erresistentzia egoera desberdinak eta beldurraren politiken aurrean ditugun aukerak;  Bigarren saioan, Nuria del Viso (FUHEM-ecosocial) ikerlariaz gain, Nora Miralles, Delás, Bakearen Ikasketen zentroko ikertzailea izango dugu. Militarismoak eta segurtasun politika berrien ondorioak genero ikuspegi batetik aztertuko ditu, salatzeko nola gudeetarako emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak aprobetzatzen diren.

Af_VI_jornadas_antimilitaristas_CARTEL_A3_web

NORA MIRALLES, Investigadora del Centro Delás de Estudios por la paz de Barcelona nos hablará  de cómo el discurso de la militarización y de la securitización retroalimentan a las estructuras patriarcales, y ponen los recursos materiales y humanos al servicio de las guerras. Roles y jerarquías de género y la división sexual del trabajo que reservan a los hombres el ejercicio del poder político en el ámbito público, y que deja a las mujeres en el ámbito privado de las labores reproductivas, son aprovechadas por el militarismo y sus nuevos objetivos securitarios.

 

Este próximo lunes, día 17 de diciembre del 2018, en ASTRA, en la segunda parte del seminario, a partir de las 18.00h, Nora Miralles llevará a cabo su presentación titulada: “Análisis de género de las políticas de securitización y militarización».

Referencias bibliográficas:

http://www.centredelas.org/es/publicaciones/informes/2795-informe-30-genero-y-cultura-militar-vidas-cuerpos-y-control-social-en-la-guerra

http://www.centredelas.org/es/levantandomuros

 

Infografia_LevantandoMuros_CentreDelas_TNI_StopWapenhandel_CAST_baixa


«CAMBIO CLIMATICO, MERCANTILIZACIÓN Y MILITARIZACIÓN DE FRONTERAS» Nuria del Viso (Ecosocial/FUHEM) Abenduak 17, VI JARDUNALDIAK ANTIMILITARISMOA ETA MEMORIA HISTORIKOA

diciembre 10, 2018

Nuria del Viso FUHEM2018ko abenduaren 17a, astelehena. ASTRA, Gernika. 18.00-19:30. Antimilitarismo eta Memoria Historikoari buruzko Gernikako VI. Jardunaldiak egingo dira ASTRAN. XXI. mendeko bakearen agendaren inguruko azterketa eta eztabaidarako hausnarketa-eremu bat ireki nahi izan dugu, dimentsio global eta tokiko dimentsio batetik.  Mintegiaren bigarren parte honetan, erresistentzia egoera desberdinak eta beldurraren politiken aurrean ditugun aukerak; eta mugen segurtasun maila handitzea, segurtasun arloko kategoria berrien bidez (giza segurtasuna, segurtasun energetikoa…) aztertuko dugu. Horretarako Nuria del Viso, Madrilgo FUHEM-eko arolo ekosozialeko ikertzaileak Aldaketa Klimatekoaren merkantilizazioaz eta mugeen militarizazioaren elkarloturetaz berba egingo digu. Ondoren solasaldi horizontala bideratuko da.

Af_VI_jornadas_antimilitaristas_CARTEL_A3_webNuria del Viso, investigadora del área ecosocial de FUHEM de Madrid,  nos hablará de la mercantilización de la naturaleza y la privatización de bienes comunes. Denunciará cómo las élites neoliberales presentan la desestabilización del clima como un problema estrictamente ambiental, cuando es un problema político. Según esta investigadora, estamos ante un nuevo conflicto de carácter ecológico-distributivo, donde el capitalismo expone a los desposeídos a la desestabilización climática, y a los privilegiados los trata de poner a salvo.

Transnacionales de distintos sectores buscan hacer del cambio climático una gran oportunidad de lucro, desde las petroleras a las compañías de seguros, pasando por el complejo de la seguridad, que lo mismo suministra concertinas para blindar las fronteras que personal o sistemas de vigilancia.

La agricultura, el agua, la energía, la geo-ingeniería para combatir el cambio climático, las migraciones se convierten en los grandes negocios del poder corporativo. Si la ciudadanía no participa de estos debates, si no se involucra y presiona sobre el cambio climático, las guerras y los procesos migratorios, si no reflexiona sobre las implicaciones de estos procesos y las cargas diferenciadas sobre los diferentes territorios y clases sociales, se impondrá esa agenda hegemónica que nos lleva al desastre.

Captura_de_pantalla_2017-06-14_a_les_13.21.42Fuentes:

https://www.eldiario.es/ultima-llamada/Cambio-climatico-SA_6_664993531.html

https://ctxt.es/es/20180725/Firmas/21037/Cambio-climatico-recursos-calentamiento-global-Nuria-del-viso.htm

 


ELKARTASUNA ERALDATUZ PLATAFORMA: Propuestas para una cooperación crítica

noviembre 19, 2017

 

cropped-1510_e-e_cabecera02

Gernikatik Mundurak 2015an ELKARTASUNA ERALADATUZ Nazioarteko garapenarekin eta elkartasunaren arloko hainbat taldek eratutako plataforman parte hartzea erabaki zuen.

2016an “Lankidetza eraldatzaileren aldeko” dokumentua landu genuen eta Eusko Legebiltzarreko talde politikoei aurkeztu zitzaien. Aurton, dokumentu bera Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari aurkeztu diogu, eta bide batez gure ekarpenak egin dizkiogu eztabaida dagoen plan estrategiko zuzendaria berriari (2018-2021).

http://elkartasunaeraldatuz.org/2016/11/08/a-favor-de-una-cooperacion-transformadora/#more-368

En 2015, Gernikatik Mundura, junto a diferentes instituciones de la cooperación y solidaridad internacional, decidió formar parte de la Plataforma ELKARTASUNA ERALDATUZ.

Durante el 2016 se trabajó en la elaboración del documento “A favor de una cooperación transformadora” que se presentó a los grupos políticos del Parlamento Vasco. Recientemente, este documento se ha presentado ante la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, a la vez que se presentaban sugerencias y cambios a las orientaciones generales del nuevo Plan Director (2018-2021) que se está elaborando.


GERNIKAREN HAUSNARKETA: El movimiento pacifista, la academia y la sociedad civil organizada ante las políticas migratorias y de asilo (2016.10.30, asteazkena, 18.00etan ASTRAn)

noviembre 18, 2016

Tica Font Katlunyako Bakearen Nazioarteko Instituto eta Centre Delàis per la Paue-eko kideak Siriako gerra geldiarazteko aliantzak eta ekintzarako deialdiak hurbilduko dizkigu. Zehazki International Peace Bureau-ek Siriako bakerako 6 puntuko plana aurkeztuko digu: http://www.centredelas.org/es/conflictos-y-guerras/2782-declaracion-del-ipb-los-movimientos-de-la-sociedad-civil-hacen-un-llamamiento-a-la-accion-inmediata-para-detener-la-guerra-siria

aa-cp-tica-font-y-pere-ortega-foto-1

Bestaldetik Pere Ortegak, Europako migrazio eta babes politikak aztertuko digu,eta  nola Europar Batasuneko mugak militarizatu diren, gure agintariek sortu dituzten gudetatik alde egiten duten pertsonei, gero gure herrialdetan sartzeko eskubidea ukatzeko. Katalunayan sortutako Mare Nostrum plataformaren berri hurbilduko digu, Estatuko beste zonaldeetan nola antolatzen ari diren ikus eta ikas dezagun: https://stopmaremortum.org/

AF_IV_jornadas_dias

Tica Font del Instituto Internacional de paz de Cataluña y del Centro Deláis por la Paz, nos acercará claves para acabar con la guerra en Siria. Recientemente el International Peace Bureau (IPB) que agrupa a centros de investigación y movimientos pacifistas ha lanzado una propuesta de Plan de 6 puntos para poner fin a este complejo conflicto.

Por otro lado, Pere Ortega, del mismo centro Delás, analizará las políticas migratorias y de asilo y la creciente militarización de las fronteras de la Unión Europea que, paradójicamente, niega estos derechos a millones de personas que pretenden a entrar a Europa, cuando sus políticas internacionales y los intereses de las empresas europeas han contribuido precisamente al origen y el enquistamiento de esos conflictos. También nos acercará la experiencia de la plataforma catalana Stop Mare Nostrum, lo que nos dará oportunidad para compartir experiencias de movilización social en Euskal Herria y Cataluña


BRASILGO ESTATU GOLPEARI EZ: SOLIDARIDAD CON BRASIL

mayo 29, 2016

BRASILGO GOLPEARI EZAzkenaldian Brasilen pasatzen ari diren gertakariak salatzeko kontzentrazio bat egin da Bilbon. Finantza taldeek, tokiko oligarkien komunikabideek eta AEBek babestuta, Dilma Rouseffen aurka egindako efektu golpeak, estatu golpe eztali bat gauzatzeko eszenatokia jartzen du, betiere nazioarteko komunikazio agentziek ezkutatuta. Gernikatik Mundurak, beste euskal eragile batzuekin Arriagako kontzentrazioan egon zen Brasilgo Estatu golpea salatzeko.

20160526_193950Gernikatik Mundura se sumó a la denuncia del golpe de Estado que la derecha  y las oligarquías están organizando en Brasil. Para más información leer el siguiente artículo:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211144&titular=correlaci%F3n-de-fuerzas-agendas-pol%EDticas-y-posibles-escenarios-


SYLVIA MARCOS-en hitzaldia: Emakume zapatistengandik «Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko eredu zaharrak gainditzen ikasi behar da haiengandik.»

marzo 13, 2016

Atzo ASTRAn Zapatismo eta feminismoaren gaineko oso berbaldi interesgarria izan genuen Sylvia Marcos-en eskutikSylvia Marcos

BERRIAn egindako alkarrizketatxoa: http://www.berria.eus/paperekoa/1845/032/001/2016-03-11/dagokiena_eskatzen_dute_beti_emakume_zapatistek.htm